23 mei 2024

Voorgenomen sluiting De Blauwe Tram houdt de gemoederen bezig.

Leidschendam – Wijkcentrum De Blauwe Tram aan de Oude Trambaan in Leidschendam wordt waarschijnlijk gesloten, dat houdt de gemoederen van veel wijkbewoners van De Rietvink en ‘t Lien in Leidschendam al enige tijd bezig.

In eerste instantie was het de bedoeling om in De Blauwe Tram flexwoningen te realiseren, werd gemeld. Inmiddels is duidelijk dat die te duur zouden worden en komen er waarschijnlijk definitieve woningen, heeft de gemeente laten weten. In een bijeenkomst voor omwonenden en wijkbewoners werd gesproken van 14 studio’s met wc, douche en een keuken van in totaal 24 vierkante meter, gelegen aan een centrale gang. Er zouden 4 woningen aan de voorzijde aan de Oude Trambaan worden gerealiseerd en 10 woningen aan de achterkant. De woningen zijn met name bedoeld voor statushouders, jongeren en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. De beoogde huur zou zo’n 475 euro gaan bedragen. 

Woningtekort
De motivatie van de gemeente is dat er een groot tekort aan woningen is. “Daarom werkt de gemeente samen met woningcorporaties keihard aan het zo snel mogelijk realiseren van nieuwe woningen. Dit gebeurt door een deel van geplande nieuwbouw te bestemmen voor sociale woningbouw en door te kijken waar het mogelijk is om op korte termijn sociale huurwoningen te realiseren”, liet de gemeente eerder weten. “Er zijn verschillende varianten onderzocht, waarbij ook is gekeken of er ruimte in het pand beschikbaar kan blijven voor de wijkvereniging, maar de wijkvereniging kan de gevraagde huur niet opbrengen.”

De wethouder heeft aangegeven het belang van de wijkverenigingen voor de gemeente te onderschrijven, maar tegelijkertijd ook een belangrijke opgave te hebben in het toevoegen van de hoognodige sociale woningen. De gemeente en de woningcorporatie zeggen met De Blauwe Tram mee te denken en zoeken naar een mogelijke andere locatie. “Dit is vooralsnog zonder succes, dit zullen we blijven doen. De woningcorporatie denkt ook mee over een plek waar de wijkvereniging haar activiteiten kan voortzetten.”

Bezwaren
Tijdens de eerder aangehaalde bijeenkomst in juni waren bijna 80 belangstellenden aanwezig, die zorgden voor een beladen sfeer. “De burgerparticipatie waar de gemeente zo de mond vol van heeft, blijkt ver te zoeken”, was een veelgehoorde reactie. Hoewel het voorgenomen plan min of meer gepresenteerd werd als vaststaand feit, is de uitwerking nog verre van klaar. Wat voor faciliteiten en/of activiteiten er bijvoorbeeld komen voor de nieuwe bewoners en of er al gekeken is naar mogelijke overlast. Er bleken veel bezwaren tegen het voorgenomen (om)bouwplan.

Wat de bewoners ook steekt, is dat de gemeente de woningbouwvereniging WoonInvest had verzocht om flexwoningen te realiseren (waarvoor ook subsidie bij het rijk is aangevraagd), terwijl die er nu helemaal niet lijken te komen. Wijkverenigingen krijgen geen subsidie meer, dus ook de wijkvereniging voor De Rietvink en ‘t Lien niet. De Blauwe Tram zit er min of meer bij de gratie van de woningbouwvereniging en betaalt geen huur, maar alleen energiekosten. Dat is volgens de wijkbewoners dan ook de reden dat de woningbouwvereniging het complex graag ombouwt tot verhuurbare woningen.

Alternatief
Wooninvest heeft wel een alternatieve locatie voor het wijkcentrum aangeboden, op de hoek Zaagmolenstraat/Rijnlandstraat, Damcentrum Leidschendam. Dit zou gaan om een binnenplaats zonder ramen en verwarming. Dit aanbod leidde tot woedende reacties van de wijkbewoners. Bijvoorbeeld dat die locatie – hoewel op zeer korte afstand – niet gelegen is in de wijken zelf en dat de gemeente de wijkvereniging zelf op de huidige locatie heeft ondergebracht omdat die ook al uit een eerder onderkomen weg moest en de vereniging goed voor de gemeenschap was.

Na de zomer wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Er is nog een bouwvergunning nodig en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd’.

Inloopavond
De komende maanden zullen cruciaal zijn bij het bepalen van de toekomst van dit wijkcentrum. De plannen worden nu verder uitgewerkt en als deze plannen concreter zijn en WoonInvest meer kan vertellen over het ontwerp en de verbouwplannen volgt er – waarschijnlijk in het najaar – nog een inloopavond waarbij wethouder Bremer ook aanwezig zal zijn. Bezwaar maken kan pas na besluitvorming door de gemeenteraad. Ondertussen blijft de situatie in beweging terwijl bewoners hun zorgen en standpunten blijven delen in de zoektocht naar een oplossing.

In een reactie heeft GroenLinks-gemeenteraadslid Nathalie van Weers gesteld ernaar te streven dat “de ontegenzeggelijke spilpositie van wijkcentrum De Blauwe Tram op een centrale plek tussen de wijken Rietvink en Het Lien wordt gegarandeerd en zo nodig gefaciliteerd.”

Bron: Het Krantje online. Voorgenomen sluiting De Blauwe Tram houdt de gemoederen bezig – Adverteren Leidschendam en Voorburg | HartKrantje-online | Krant en Online (hetkrantje-online.nl)